top of page

Voorwaarden.

Voorwaarden.

1. Voorwerp

 

De volgende bepalingen stellen de algemene verkoopvoorwaarden vast van de producten aangeboden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brasserie Ceres Belgique, met ondernemingsnummer 05076110995, met maatschappelijke zetel te rue  du Travail 5 te 1400 Nijvel en waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

 

- telefoon : + 32 67 33 99 17;

- e -mail : contacteer @belgosapiens.be; hierna te noemen "de verkoper".

Hun doel is om de algemene voorwaarden te definiëren waaronder de Verkoper zijn producten aanbiedt en verkoopt aan zijn klanten.

 

2. Algemeen

 

Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke afwijking zijn de Algemene Voorwaarden steeds van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds de Verkoper en anderzijds de hierboven genoemde natuurlijke of rechtspersoon. "de Klant" die een beroep doet op de Verkoper om hem enig product te leveren.

 

De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en deze zonder voorbehoud of beperking te hebben aanvaard voordat hij op welke manier dan ook een bestelling plaatst.

 

3. Algemene en specifieke voorwaarden

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden moeten worden aangevuld met de Bijzondere Verkoopvoorwaarden naargelang de Klant zich bevindt:

 

  • in België: Bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing op verkopen in België;

  • buiten België: Speciale export verkoopvoorwaarden.

 

De Bijzondere Verkoopvoorwaarden hebben altijd voorrang op de Algemene Voorwaarden in het geval dat ze hiervan afwijken.

 

4. Prijs:

 

De prijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief btw. BTW, eventuele douanerechten en transportkosten (inclusief incidentele kosten, in het bijzonder transportverzekering) worden apart vermeld.

 

5. Aanbieding

 

Een aanbieding is altijd geldig totdat de voorraad is uitgeput en kan te allen tijde door de Verkoper worden gewijzigd of geannuleerd.

 

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventueel voorraadtekort.

6. Eigendomsoverdracht

 

De verkochte artikelen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs en de toebehoren door de Klant.

 

7. Gegarandeerd materiaal

 

De bieren worden verkocht in de volgende containers: blikken (500 ml), glazen flessen (330 ml en 750 ml) en fusten (20l en 30 l).

 

Geen van deze containers is gegarandeerd, met uitzondering van het roestvrijstalen vat van 30 liter dat, in geval van verkoop in België, naar vrije keuze van de klant en op zijn eigen kosten, aan de verkoper kan worden geretourneerd, tegen terugbetaling van de oorspronkelijke prijs betaald voor dit vat.

 

8. Gehuurde apparatuur

 

Mits voorafgaand akkoord van de Verkoper kunnen bierpompen en CO2-cilinders, tegen borg, worden verhuurd aan de Klant voor occasionele evenementen.

 

In dit geval verbindt de Klant zich ertoe om ze als een goede vader te gebruiken en ze in goede staat terug te geven, inclusief het schoonmaken van het vat. Indien van toepassing zal de bij de verhuur gegeven waarborgsom worden aangewend ter vergoeding van geconstateerde schade, tekorten en/of vertragingen.

 

9. Bescherming van minderjarigen

 

Overeenkomstig de wet op diverse gezondheidsbepalingen van 10 december 2009 is het verboden enige drank met een verworven alcoholgehalte van meer dan 0,5% die niet als drank wordt beschouwd, te verkopen, te schenken of aan te bieden. 7 januari 1998 betreffende de opbouw en tarieven van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken voor personen onder de 16 jaar.

 

De klant die bier bestelt bij de verkoper gaat ermee akkoord zestien jaar oud te zijn op de datum van de bestelling.

 

De verkoper herinnert eraan dat alcoholmisbruik gevaarlijk is voor de gezondheid.

 

10. Jurisdictie

 

Alle geschillen die tussen de Verkoper en de Klant ontstaan, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement of het kanton waarvan de hoofdzetel van de Verkoper is gevestigd.

 

11. Toepasselijk recht

 

Het recht dat van toepassing is op de overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant is Belgisch recht.

 

12. Nietigheid van een beding

 

De nietigheid van een clausule van de Algemene of Bijzondere Verkoopvoorwaarden tast de geldigheid van de andere clausules niet aan.

 

Bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing op verkopen in België

 

 

1. Verkoop aan consumenten

 

1.1. Definitie

 

"De consument" moet worden begrepen in de zin van artikel I.1. van het Wetboek van Economisch Recht, namelijk de Klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen.

 

1.2. Algemeen

 

De Consument erkent kennis te hebben genomen van de Bijzondere Voorwaarden en deze te hebben aanvaard alvorens hij op welke manier dan ook een bestelling plaatst.

 

1.3. Locatie van de verkoop

 

Alle verkopen worden steeds afgesloten in de lokalen van de Verkoper.

 

Er vindt geen verkoop plaats op afstand of buiten de vestiging van Verkoper.

 

1.4. Tijdstip van uitvoering van de verkoop

 

Alle verkopen worden uitgevoerd zodra de bestelling is geplaatst, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen uitzonderingen, vooraf en schriftelijk.

 

Bij onvoldoende voorraad kan de Consument op een later tijdstip naar de lokalen van de Verkoper komen om een bijkomende verkoop af te sluiten.

 

1.5. Betaling

 

Alle betalingen worden contant gedaan op het hoofdkantoor van de Verkoper.

 

1.6. Overdracht van risico

 

Het risico gaat over op de Consument zodra hij de goederen fysiek in bezit neemt bij de Verkoper.

2. Verkoop aan professionals

 

2.1. Definitie

 

"De Professional" is de Klant die niet de status van Consument heeft.

 

2.2. Algemeen

 

De Professional erkent kennis te hebben genomen van de Bijzondere Voorwaarden en deze te hebben aanvaard alvorens op welke manier dan ook een bestelling te plaatsen.

 

Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn, ook als de eigen algemene voorwaarden van de Professional hiermee in strijd zijn.

 

2.3. Bestelling

 

De bestelling wordt pas uitgevoerd vanaf het verzenden van een bevestiging daarvan in goede en behoorlijke vorm die 48 uur lang onbetwist is gebleven.

 

2.4. Betaling

 

Tenzij anders bepaald, gebeurt de betaling uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer en met de mededeling eveneens vermeld op de factuur.

 

2.5. Late betaling

 

Elke factuur die op haar vervaldag onbetaald blijft, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling automatisch rente dragen tegen het tarief dat van toepassing is volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, naast een conventionele boeteclausule van 10% met een minimum van vijftig euro per factuur.

 

Verkoper kan steeds bestellingen weigeren of leveringen opschorten indien de Professional in gebreke is met de betaling van één of meerdere factuur(en).

 

2.6. Betwist

 

Om ontvankelijk te zijn, moet elk geschil door de Professional schriftelijk en gedetailleerd worden geformuleerd, per aangetekende brief per post, binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen. Van welke aard ook, het geschil schort de uitvoerbaarheid van de betaling niet op.

 

2.7. Overdracht van risico

 

In geval van levering reizen de goederen franco op risico en gevaar van de Professional, ongeacht de wijze van verzending.

 

In geval van verwijdering uit het pand van de verkoper, vindt de overdracht van risico's aan de professional plaats zodra de goederen fysiek in bezit zijn genomen.

 

2.8. Klacht na een levering

 

De levertijd is een indicatie en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper, tenzij anders is bepaald.

De professional moet bij aflevering controleren of het pakket in goede staat is en in geval van beschadiging of ontbrekend product, zal hij zijn reserveringen vermelden op de leveringsbon en deze binnen vierentwintig uur na levering bevestigen.

 

Elke klacht die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de professional.

 

2.9. Klacht op factuur of rekeningafschrift

 

Elke vordering op factuur of rekeningafschrift met betrekking tot goederen of lediging moet binnen vijf dagen na ontvangst worden ingediend. Na deze termijn zal de Verkoper dit stilzwijgen beschouwen als een akkoord over de facturatie en zullen alle daaropvolgende klachten niet-ontvankelijk zijn.

2.10. Verkoop door vertegenwoordiger

 

De door de vertegenwoordigers aangegane verbintenissen moeten door de Verkoper schriftelijk worden bevestigd.

 

Vertegenwoordigers zijn niet gekwalificeerd om factuurbedragen te innen.

 

2.11. Aantal bestellingen

 

De Klant is een professional in de verkoop van dranken en is dus als enige verantwoordelijk voor het volume van zijn bestellingen. Onverkochte goederen worden in geen geval teruggenomen.

 

2.12. Intellectueel eigendom

 

Wederverkopers hebben de mogelijkheid, binnen de grenzen van de theorie van uitputting  het recht op het merk, het recht om het te gebruiken voor de promotie van hun verkoop van de producten op voorwaarde dat ze nauwgezet de belangen van het merk respecteren, in het bijzonder door geen gebruik te maken van een grafische weergave  van slechte kwaliteit en het afzien van het presenteren van het merk onder voorwaarden die het prestigieuze imago zouden kunnen schaden (bijvoorbeeld: liquidatieaanbod, naburig aanbod met goedkope producten, enz.).

 

Speciale export verkoopvoorwaarden

 

 

1. Incoterms-regels

 

Tenzij hiervan wordt afgeweken, is de Incoterm die van toepassing is tussen de Verkoper en de Klant in een ander land Incoterm 2010 EXW:

 

  • de Verkoper aan zijn leveringsverplichting heeft voldaan wanneer de goederen op zijn terrein beschikbaar zijn;

  • de Klant draagt alle kosten en risico's met betrekking tot de levering van de goederen van de locatie van de Verkoper naar de gewenste bestemming;

  • de Verkoper hoeft de goederen niet op een ophaalwagen te laden.

 

2. Late betaling

 

Elke factuur die op haar vervaldag onbetaald blijft, zal automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling, rente dragen tegen het tarief dat van toepassing is volgens de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, naast een conventionele boeteclausule van 10% met een minimum van vijftig euro per factuur.

 

De Verkoper kan steeds weigeren bestellingen aan te nemen of leveringen te doen indien de Klant in gebreke blijft met de betaling van een factuur.

 

3. Geschil:

 

Om ontvankelijk te zijn, moet elk geschil door de Klant schriftelijk en gedetailleerd worden geformuleerd, per aangetekende brief per post, binnen de 3 dagen na  ontvangst van de goederen. Van welke aard ook, het geschil schort de uitvoerbaarheid van de betaling niet op.

 

4. Klacht na een levering

 

De levertijd is een indicatie en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper, tenzij anders is bepaald.

 

De Klant moet bij de levering controleren of het pakket in goede staat is en in geval van beschadiging of ontbrekend product, zal hij zijn voorbehoud vermelden op de leveringsbon en deze binnen vierentwintig uur na levering bevestigen.

 

Elke klacht die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 

5. Klacht op factuur of rekeningafschriften

 

Alle vorderingen op facturen of uittreksels  rekening met betrekking tot goederen en lediging moet binnen vijf dagen na ontvangst worden ingediend. Na deze termijn beschouwt Verkoper dit stilzwijgen als een akkoord en worden laattijdige klachten niet meer in behandeling genomen.

6. Verkoop door vertegenwoordiger

 

De door de vertegenwoordigers aangegane verbintenissen moeten door de Verkoper schriftelijk worden bevestigd.

 

Vertegenwoordigers zijn niet gekwalificeerd om factuurbedragen te innen.

 

7. Aantal bestellingen

 

De Klant is een professional in de verkoop van dranken en is dus verantwoordelijk voor het volume van zijn bestellingen. Onverkochte goederen worden niet teruggenomen.

 

8. Intellectuele eigendom

 

De wederverkopers zullen de mogelijkheid hebben, binnen de grenzen van de theorie van de uitputting van het recht op het merk, het recht hiervan gebruik te maken ter bevordering van de verkoop van de producten op voorwaarde dat de belangen van de merk, in het bijzonder geen gebruik te maken van een grafische weergave van slechte kwaliteit en af te zien van het presenteren van het merk onder voorwaarden die zijn prestigieuze imago zouden kunnen schaden (bijvoorbeeld: liquidatie-aanbod, naburig aanbod met producten van lage kwaliteit, enz.).

bottom of page